VEVO Overijssel

ROV Oost-Nederland bevordert met VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) structurele aandacht voor verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat verkeerseducatie ook binnen het voorgezet onderwijs een vaste plek krijgt.

Binnen VEVO werken scholen, gemeenten en ROV samen aan een geïntegreerde aanpak van de verkeersonveiligheid. Hierbij nemen de gemeenten het initiatief door een verkeersveiligheidsstructuur neer te zetten. Ten aanzien van verkeerseducatie geeft de gemeente de school een stimulans met een convenant, met daarin onder andere een financiële tegemoetkoming. Deze netwerken hebben als doel:

  • Het het bevorderen van structurele aandacht voor verkeersveiligheid tussen de gemeente en de scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Het verbeteren van kennis, mentaliteit en gedrag van fietsers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.


Binnen deze netwerken kunnen scholen onderling ervaringen uitwisselen en gezamenlijk activiteiten oppakken. Ook zorgt het netwerk voor koppelingen tussen scholen en aanbieders van projecten en tussen scholen en gemeenten.

Ondersteuning ROV Oost-Nederland

ROV Oost-Nederland ondersteunt de verkeersveiligheidscoördinator in de breedste zin van het woord. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het beschikbaar stellen van materialen, het aanbieden van projecten en het inwerken van verkeerscoördinatoren.

Ondersteuning gemeente

De gemeentelijke ondersteuning vindt plaats op basis van de beoordeling van het werkplan dat per school jaarlijks ingediend moet worden. Dit plan vormt voor de gemeente de legitimiteit om jaarlijks een bijdrage van 1500 euro per school beschikbaar te stellen ter compensatie van de gemaakte uren van de verkeersveiligheidscoördinator.

Financiële ondersteuning

Per deelnemende school wordt een bedrag van 500 euro op declaratiebasis ter beschikking gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld de inhuur van een fietsenmaker bij een 'verlichtingsactie'). De gemeente onderhoudt de contacten met aanbieders en biedt de door ROV Oost-Nederland aangedragen projecten aan bij de school. ROV Oost-Nederland, de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten ondersteunen het VEVO-project financieel.

​Om deel uit te maken van VEVO, ondertekenen de gemeente en de school een convenant voor onbepaalde tijd. Per school g...

Lees verder