Gedragsbeïnvloeding

De maatregelen die genomen worden om de verkeersveiligheid te bevorderen, zijn er op gericht om het gedrag van de verkeersdeelnemer positief te beïnvloeden. Dit geldt voor aanpassingen in de infrastructuur, educatie, communicatie en de handhaving van de verkeersregels.

Integrale aanpak

Door onze integrale aanpak komen infrastructuur, verkeersgedrag, mobiliteit en allerlei ruimtelijke aspecten dichter bij elkaar. Hierbij zijn samenwerking en participatie de uitgangspunten. We laten permanente verkeerseducatie steeds meer los als kapstok voor verkeerseducatie. In plaats daarvan staat gedragsbeïnvloeding centraal. Verkeerseducatie is daar een onderdeel van. Net als communicatie, handhaving en infrastructuur dat zijn. Het aanpakken van specifiek risicogedrag en de (aan de context gebonden) integrale aanpak van gedragsbeïnvloeding zal meer aandacht krijgen.

Onbewuste beïnvloeding

Gedragsonderzoek laat zien dat veel gedrag tot stand komt via een impliciet, onbewust en automatische lerend systeem. Hierbij speelt gewoonte een grote rol. Experimenten tonen aan dat 'automatische gedragsbeïnvloeding' effectief kan zijn. De uitdaging is om breder inzetbare 'onbewuste' gedragsinterventies te ontwikkelen en implementeren.

Persoonlijke kenmerken

Hoe je je gedraagt in het dagelijkse leven, is sterk van invloed op je gedrag in het verkeer. Je neemt als het ware al je persoonlijke kenmerken en risicofactoren mee het verkeer in en die bepalen in belangrijke mate welke keuzen je in het verkeer maakt. Als we het hebben over het beïnvloeden van het gedrag in het verkeer moeten we ook met die persoonlijke kenmerken rekening houden.

Onze uitgangspunten

Uitgangspunt moet zijn dat we vanuit het probleem en niet vanuit de oplossing gaan denken. Soms is het effectiever om een probleem op te lossen via een aanpassing van de infrastructuur, soms is het beter om weggebruikers tijdig het gewenste gedrag aan te leren en soms is het noodzakelijk om ongewenst gedrag "af te leren". Eigenlijk gaat het steeds om de vraag hoe je via het zetten van de juiste stappen bij de meest effectieve interventie kunt uitkomen. De komende twee jaar:

  • Zetten we de randvoorwaarden neer voor verkeerseducatie en het implementeren van een duurzaam veilige infrastructuur.
  • Kijken we of we bij de communicatie gebruik kunnen maken van principes van onbewuste beïnvloeding, zoals het hanteren van een positieve insteek waarbij benadrukt wordt dat veel mensen het al goed doen.
  • Pakken we ongewenst risicogedrag en specifieke problemen in het verkeer aan.


Onze aanpak

Regelmatig toetsen we onze activiteiten aan trends en ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. De proactieve aanpak die voortkomt uit de Duurzaam Veilig filosofie blijft hierbij een belangrijk ankerpunt. Onze werkwijze is om gevraagd en ongevraagd advies te geven en, waar we kansen zien, initiatieven nemen om de veiligheidswinst te realiseren.