Naar hoofdinhoud
Logo ROV Oost-Nederland

Gedragsbeïnvloeding

ROV Oost-Nederland zet zich in om het gedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden.

We kiezen voor een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat we ons bezig houden met zowel de infrastructuur, educatie, communicatie en de handhaving van de verkeersregels. En daarbij is de ambitie: iedereen elke dag weer veilig thuis.

Integrale aanpak

Door onze integrale aanpak komen infrastructuur, verkeersgedrag, mobiliteit en allerlei ruimtelijke aspecten dichter bij elkaar. Hierbij zijn samenwerking en participatie onze uitgangspunten. Onze werkwijze is om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Als we kansen zien, nemen we het initiatief.

Infrastructuur

De inrichting van een weg bepaalt voor een groot deel hoe de weggebruiker zich op die weg gedraagt. De ideale weg is zo vormgegeven dat het voor de weggebruiker duidelijk is wat er verwacht wordt. Het ROV Oost-Nederland denkt mee met de wegbeheerders in Gelderland en Overijssel over de inrichting van wegen. We koppelen infrastructuur aan educatie, communicatie en handhaving. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de fietsinfrastructuur.

Educatie

Een andere manier om het gedrag van (toekomstige) weggebruikers te beïnvloeden is educatie. Door gerichte verkeersveiligheidsprojecten leren kinderen en jongeren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer en welk gevolg bepaald gedrag heeft. We bieden ze kennis en leren ze vaardigheden. Omdat je nooit te oud bent om te leren, hebben we verkeersveiligheidsprojecten voor kinderen van 4 tot ouderen van 99 jaar! Kijk voor meer informatie over de projecten bij het onderdeel educatie.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid. Door helder te communiceren zorgen we voor begrip en bekendheid en motiveren we weggebruikers om zich veilig te gedragen. De eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bij de uitvoering richt het ROV Oost-Nederland zich primair op ondersteunen van haar partners, die zelf een publieksfunctie hebben die ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid invullen. Wij ondersteunen deze partners bij het invullen van deze verantwoordelijkheid door het bieden van een platform voor afstemming en kennisuitwisseling.

Handhaving

Handhaving is een taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Het ROV Oost-Nederland overlegt met de Politieregio Oost Nederland en het OM over ondersteuning en waar mogelijk versterking van de verkeershandhavingsactiviteiten. Daarbij verkennen we ook alternatieve vormen van handhaving en bestraffen. Denk aan een leerstraf of voorwaardelijke boetes. Door regelmatig met elkaar te overleggen, verbinden we handhaving, infrastructuur, educatie en communicatie.