Werkwijze VEVO Overijssel

Binnen VEVO werken scholen, gemeenten en ROV samen aan verkeersveiligheid. Hierbij nemen de gemeenten het initiatief. Zij stellen de kaders en stimuleren scholen om met verkeerseducatie aan de slag te gaan. Dit gebeurt met een convenant, met daarin onder andere een financiële tegemoetkoming.

VEVO-netwerken

Overijsselse scholen wisselen onderling kennis uit in VEVO-netwerken. Ook kunnen ze bijvoorbeeld samen activiteiten oppakken. Het netwerk zorgt voor de koppeling tussen scholen en aanbieders van projecten en tussen scholen en gemeenten. ROV Oost-Nederland ondersteunt de verkeersveiligheidcoördinator van gemeenten. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het beschikbaar stellen van materialen, het aanbieden van projecten en het inwerken van de coördinator.

Werkplan scholen voortgezet onderwijs

Scholen dienen ieder jaar een werkplan in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dit plan en kijkt of het voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zo ja, dan ontvang je van de gemeente een bijdrage van 1500 euro. Met dit bedrag worden de door de verkeersveiligheidcoördinator van de school gemaakte uren gecompenseerd.

Daarnaast is per VEVO-school 500 euro beschikbaar voor ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld de inhuur van een fietsenmaker bij een fietsverlichtingsactie). Deze activiteiten kun je declareren bij je gemeente. De gemeente onderhoudt de contacten met de projectaanbieders en biedt de door ROV Oost-Nederland aangedragen projecten aan bij de school. Daarbij kijkt zij of hoe de projecten worden beoordeeld in de Toolkit Permanente Verkeerseducatie van het CROW. ROV Oost-Nederland, de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten ondersteunen deze projecten financieel.