Rijden onder invloed

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. Ook het gebruik van drugs en (zware) medicijnen speelt in een aantal gevallen een rol. ROV Oost-Nederland wil het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen – en de gevolgen daarvan – sterk verminderen. Daarom is Rijden (z)onder invloed één van de vier thema’s waar we in 2017 ons op focussen.

Onze aanpak richt zich op:

  • Het voorkomen dat mensen onder invloed van alcohol en/of drugs gaan rijden.
  • Het veranderen van het gedrag van mensen die nu wel rijden onder invloed.
  • Het behouden van het gedrag van mensen die zich nu netjes aan de regels houden.


Uitvoering

Eind 2015 is het thema Rijden onder invloed Europees aanbesteed en gegund aan een consortium voor de periode 2016-2017 met een optie tot verlenging met 2 jaar.

In 2016 is het programma Rijden Zonder Invloed gestart. De bekende Bob-campagne is onderdeel van dit programma. Onze aanpak is een combinatie van voorlichting, handhaving en educatie. Denk aan het uitvoeren van acties bij sportclubs, op festivals en in uitgaansgelegenheden, alcoholcontroles door de politie, het belonen van bestuurders die niet gedronken hebben en het opzetten van educatietrajecten op scholen. Een paar acties van Rijden (z)onder invloed zijn bijvoorbeeld het lespakket voor scholen, een 3D rijsimulator die kan worden neergezet in kantines, bedrijfsrestaurants of op scholen, of een alcohol-en drugstest bij evenementen.

Het programma is flexibel van opzet. Op basis van marktconsultatie en nieuwe inzichten (bijvoorbeeld rond zware drinkers en de verdere uitwerking van de herijking verkeerseducatie) kan het programma worden aangepast en aangevuld.

Doelgroepen

We richten ons op iedereen in Gelderland en Overijssel. Maar omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 16 en de 25 jaar in verhouding vaak betrokken zijn bij ongelukken die veroorzaakt zijn door rijden onder invloed, leggen we een accent bij jongeren. Dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in deze ongevallencijfers komt bijvoorbeeld doordat ze geneigd zijn risico's en consequenties te onderschatten, weinig rijervaring hebben en hun grenzen opzoeken. Ook geven we 55-plussers extra aandacht. Deze doelgroep heeft vaak juist veel rijervaring en kan zichzelf daarom overschatten. Doordat zij bijvoorbeeld al jaren na een paar borrels achter het stuur stappen, en dit altijd goed gaat, wordt deze overtuiging versterkt.

Cijfers

De SWOV heeft berekend dat naar schatting 12% - 23% van alle verkeersdoden alcoholgerelateerd is. Deze schatting is niet heel precies vanwege het onzekere karakter van de onderliggende data. Vertaald naar Oost-Nederland betekent dit dat er jaarlijks bij 14 tot 33 dodelijke verkeersslachtoffers alcohol in het spel is. Ervan uitgaande dat het aandeel ernstig verkeersgewonden gerelateerd aan het gebruik van alcohol in dezelfde range ligt, gaat het voor Oost-Nederland om 500 tot 1000 ernstig verkeersgewonden. Daarnaast is sprake van veel materiële schade en veel ‘bijna ongelukken’. Kortom, de verkeersonveiligheid door rijden onder invloed is groot.

Ook drugsgebruik leidt tot hogere risico’s in het verkeer. Met name het gebruik van meerdere soorten drugs, of drugs in combinatie met alcohol blijkt sterk risico verhogend te zijn. Ook hiervan is het cijfermateriaal nog beperkt, aangezien het meten van drugs in het lichaam (zeker in het verleden) lastig was. Wel blijkt uit onderzoek dat ongeveer 4% van de Europese automobilisten met drugs en/of geneesmiddelen in het lichaam aan het verkeer deelneemt. Voor Nederland ligt dit percentage iets lager: 3,4%. Een eerste indicatie van het aantal slachtoffers komt uit een ziekenhuisstudie. Ongeveer 10% van de ernstig gewonde autobestuurders was positief voor drugs (bron: factsheets SWOV).

Meer informatie

Meer informatie over het programma Rijden zonder invloed is te vinden op www.rijdenzonderinvloed.nl.